• Contacteer ons

  Tel. 09 232 11 17 - Fax 09 232 57 84

Een kostenstaat of factuur kan bestaan uit kosten aan derden, kantoorkosten en ereloon. Op de kantoorkosten en het ereloon is bijkomend 21% BTW verschuldigd.

Kosten aan derden

Dit zijn kosten die door het kantoor werden betaald ten behoeve van de zaak.
Voorbeelden hiervan zijn griffierechten, gerechtsdeurwaarderskosten en kosten voor afschriften, kadastrale uittreksels, hypothecaire getuigschriften, e.d.m.

Kantoorkosten

Dit zijn de secretariaatskosten die voor een zaak kunnen worden aangerekend. Tenzij er andere afspraken mochten zijn gemaakt, rekenen we u deze forfaitair aan als volgt (te vermeerderen met telkens 21% BTW):

 • dossier : €75.00 op jaarbasis (aanleg dossier, hierbij houden we rekening met het maken van informaticabestanden en diverse fiches en met het ordenen van alle gegevens, kleine aantallen kopies, korte telefoontjes .)
 • afsluiten van het dossier : €37.50
 • per getikt blad €12.58 (briefwisseling en gerechtelijke akten)
 • per binnenlandse telefoon- of faxverbinding : €5
 • per internationale telefoon- of faxverbinding : €10 (excl. toeslag voor lange verbindingen) · fotokopies : per blad €0.25 (incl. de nodige tijd om deze te maken)
 • griffiebons : per stuk €1.25 (kostprijs voor het gebruik aangerekend door de financiële instelling)
 • aangetekende zendingen, taxipost e.d.m. : volgens de gewone tarieven van De Post
 • vervangingsdiensten aan kostprijs
 • tarief afhankelijk van de bestemming (vb. Gent : €10.00) of aan €0.75/km

Het ereloon

Het ereloon omvat niet alleen de vergoeding voor het intellectuele werk, maar ook de vaste kosten van het kantoor, zoals de aankoop van juridische documentatie (wetboeken, tijdschriften), het onderhoud en de betaling van het kantoorgebouw, de informatica en communicatievoorzieningen, e.d.m. We kunnen dit ereloon op verschillende wijzen berekenen. Op het ereloon is ook 21% BTW verschuldigd. Het uurtarief start aan  €125 per uur, doch  wordt bekeken in functie van het belang, de dringendheid en de moeilijkheid van de zaak. 

Er kan een vast bedrag worden afgesproken voor een bepaalde zaak (bijvoorbeeld €475 voor het opstellen van een bepaald contract).

Voor bepaalde zaken, zoals de invordering van kleinere, niet-betwiste facturen, kan een vast beginbedrag worden afgesproken, te vermeerderen met een af te spreken percentage op de werkelijk geïnde bedragen (bijvoorbeeld een forfait van €75 per dossier plus een af te spreken percentage op de volledig geïnde bedragen). We kunnen eveneens een jaarlijks door u of ons opzegbaar abonnement overeenkomen.

Hierbij vermelden we dat tijdens een gerechtelijke procedure een deel van het ereloon van de verliezende partij kan worden teruggevorderd onder de vorm van een forfaitaire rechtsplegingsvergoeding; bij aanvang van een zaak een provisie zal worden gevorderd, waarvan de grootte afhankelijk is van de aard van die zaak. Pas na ontvangst hiervan kan uw zaak worden behandeld. Naar gelang de vooruitgang van de zaak zullen bijkomende provisies worden gevraagd. Mocht u dit wensen, kan u steeds, liefst schriftelijk, verzoeken om een tussentijdse staat van kosten en ereloon.

In sommige gevallen kan u beroep doen op een pro deo advocaat (geheel of gedeeltelijk kostenloos). Indien u meent aan de voorwaarden te voldoen wordt u verzocht bij het eerste contact het kantoor hiervan op de hoogte te willen stellen. Nadien is geen aanvraag meer mogelijk!

Wij werken voor nieuwe clienten alleen nog met het modelcontract, te ondertekenen bij het eerste contact. Zonder dit contract of een pro deo beslissing door het BJB  kan er niet begonnen worden.

Op een eerste raadpleging van maximaal 1/2 uur, zonder verdere taken of verplichtingen, passen we het tarief toe van 50 euro (inclusief BTW). Dit wordt ook gevraagd indien naderhand uw zaak door het BJB wordt goedgekeurd.