• Contacteer ons

    Tel. 09 232 11 17 - Fax 09 232 57 84

 

Er dient een verzoekschrift te worden neergelegd bij de Arbeidsrechtbank van uw woonplaats. Daarbij dienen een aantal stukken te worden gevoegd.

Als de rechtbank u toelaat tot de procedure van collectieve schuldenregeling, wordt er meteen een schuldbemiddelaar aangesteld. Dit is de spilfiguur in uw regeling.

Deze schuldbemiddelaar is een onafhankelijke en onpartijdige persoon, die enerzijds de financiële situatie van de schuldenaars probeert te herstellen en anderzijds de schulden zoveel mogelijk probeert te betalen.

Deze schuldbemiddelaar zal, na het verzamelen van de nodige informatie, een ontwerp van minnelijke regeling rondsturen naar de schuldenaars en de schuldeisers, waarbij allen twee maanden tijd hebben om desgevallend een bezwaar in te dienen.

Indien er geen bezwaren zijn, wordt de regeling door de Arbeidsrechtbank gehomologeerd.

Indien er wel bezwaren zijn die door de schuldbemiddelaar niet kunnen worden opgelost, dan zal deze aan de Arbeidsrechtbank vragen om een gerechtelijke aanzuiveringsregeling op te leggen, nadat de schuldeisers, de schuldenaars en de schuldbemiddelaar hiertoe opgeroepen zijn op zitting. De maatregelen zoals opgelegd door de Arbeidsrechtbank kunnen velerlei zijn en veelal vijf jaar duren. Omdat een gerechtelijke aanzuiveringsregeling meestal minder gunstig is voor de schuldeisers, betekent dit dat ook de schuldenaars extra inspanningen moeten doen . Zodoende kan de Arbeidsrechtbank maatregelen opleggen, bijvoorbeeld op het vlak van tewerkstelling, woonst, vervoer e.d. meer. De schuldbemiddelaar dient jaarlijks een verslag op te maken, over te maken aan de schuldenaar, neer te leggen op de griffie, alwaar ze kan worden ingekeken door de schuldeisers. Samen met het jaarverslag legt de schuldbemiddelaar ook zijn jaarlijkse kostenstaat neer, die door de Arbeidsrechtbank wordt nagekeken en desgevallend goedgekeurd.