Pro Deo  

TWEEDELIJNSBIJSTAND

ALGEMEEN

Indien u in aanmerking komt voor volledig of gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand, betaalt u de volgende forfaitaire bijdragen: (art. 508/17 § 1 Ger.W.)

 • per aanstelling van een pro-Deoadvocaat: 20 euro.
 • per aanleg van een gerechtelijke procedure: 30 euro.

U moet die forfaitaire bijdrage(n) rechtstreeks aan uw advocaat betalen. Uw advocaat is pas verplicht op te treden na ontvangst van die bijdragen. (art. 508/17 § 3 Ger.W.)

U kan bij wet vrijgesteld zijn van het betalen van forfaitaire bijdragen. (art. 508/17 §§4-5 Ger.W.)

Indien u in aanmerking komt voor gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand, betaalt u eveneens een bedrag tussen de 25 euro en de 125 euro. De voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand begroot het bedrag van de provisie. (art. 508/17 § 2 Ger.W.)

Indien de voorwaarden die u toestaan om een beroep te doen op de gedeeltelijke of volledige kosteloze juridische tweedelijnsbijstand wijzigen, meldt u dat onmiddellijk aan uw advocaat en aan het Bureau voor Juridische Bijstand (art. 508/13 vierde lid Ger.W.).

Indien u door het optreden van de advocaat geldsommen ontvangt die, indien zij voorhanden waren op de dag van de aanvraag tot juridische bijstand tot gevolg zouden hebben dat u niet in aanmerking zou zijn gekomen voor een pro-Deoadvocaat, zal de advocaat u met toestemming van het Bureau voor Juridische Bijstand onder bepaalde voorwaarden een vergoeding aanrekenen (art. 508/19 Ger.W.).

VOOR WIE

U vindt de inkomensgrenzen hieronder in de tabel (cijfers geldig vanaf 1 september 2016).

Alleenstaand
volledige kosteloosheidmax. € 994,00 netto/maand
gedeeltelijke kosteloosheidtussen € 994,00 en € 1276,00 netto/maand
Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste
volledige kosteloosheid max. € 1.276,00 netto/maand (= gezinsinkomen)
met personen ten laste 1 persoon€ 1.454,54
2 personen€ 1.633,08
3 personen€ 1.811,62
gedeeltelijke kosteloosheid tss € 1.276,00 en € 1.556,00 netto/maand (= gezinsinkomen)
met personen ten laste 1 persoon€ 1.734,54
2 personen€ 1.913,08
3 personen€ 2.091,62
€ 178,54 = 15% € 1.190,27 (leefloon voor personen met gezinslast op 01-09-2017)

Personen die in aanmerking komen op basis de gelijkgestelde categorieën (art. 1 § 4 KB 18/12/2003):
--> de minderjarige, minstens op voorlegging van de identiteitskaart of een document te voegen bij deze aanvraag waaruit de minderjarigheid blijkt

Personen die in aanmerking komen op basis van de gelijkgestelde categorieën behoudens tegenbewijs (art. 1 § 2 KB 18/12/2003).
Overzicht van de te voor te leggen stukken:

 • u ontvangt een leefloon of een maatschappelijk bijstand van het OCMW: minstens de geldige beslissing van het betrokken OCMW kunnen voorleggen
 • gewaarborgd inkomen voor bejaarden: minstens het jaarlijks attest van de Rijksdienst voor Pensioenen kunnen voorleggen
 • u ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten: minstens de beslissing van de minister tot wiens bevoegdheid de sociale zekerheid behoort of van de door hem afgevaardigde ambtenaar bijbrengen (www.handiweb.be) kunnen voorleggen of een recent rekeninguittreksel met laatst ontvangen uitkering (IT/IVT);
 • u hebt een kind ten laste dat de gewaarborgde kinderbijslag geniet (niet verhoogde kinderbijslag): minstens het attest van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (Famifed) kunnen voorleggen
 • u bent huurder van een sociale woning in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest én betaalt een huur die overeenkomt met de helft van de basishuurprijs: minstens de laatste huurberekeningsfiche kunnen voorleggen;
 • u bent gedetineerde: minstens een bewijs met betrekking tot het statuut van gedetineerde toevoegen, bijvoorbeeld een attest gevangenschap;
 • u bent beklaagde bedoeld in de artikelen 216quinquies tot 216septies van het wetboek van Strafvordering: minstens de nodige bewijsstukken voorleggen;
 • u bent geesteszieke voor wat betreft de toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke: minstens de nodige bewijsstukken voorleggen;
 • de vreemdeling, voor wat betreft de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf, of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die genomen werd met toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen: minstens de nodige bewijsstukken voorleggen
 • de asielaanvrager of de persoon die een aanvraag indient van het statuut van ontheemde: minstens de nodige bewijsstukken voorleggen;
 • de persoon belast met overmatige schulden met het oog op de inleiding van een procedure collectieve schuldenregeling: Minstens inkomstenbewijzen van alle meerderjarige samenwonenden kunnen voorleggen.

OPGELET! Bij elke aanvraag tweedelijnsbijstand dient de verzoeker (naast de vereiste documenten van de gelijkgestelde categorieën) steeds volgende documenten voor te leggen:

 1. attest samenstelling gezin
 2. de recente attestering van het (de) exacte bedragen (inkomen)
 3. voor zelfstandigen: laatste aanslagbiljet + attestering boekhouder laatste kwartaal
 4. CSR (indien van toepassing): het attest van de schuldbemiddelaar dient het exacte bedrag van het leefloon te vermelden dat op maandbasis wordt uitbetaald en tevens het exact bedrag van de maandelijkse kosten (huur, nutsvoorzieningen, ...) die door de schuldbemiddelaar bovenop dit leefloon rechtstreeks worden betaald.
 5. Een correct ingevuld aanvraagformulier tweedelijnsbijstand (klik hier om het aanvraagformulier te downloaden)

HOE AANVRAAG INDIENEN

U dient zich persoonlijk aan te melden bij het Bureau voor Juridische Bijstand, Opgeëistenlaan 401 P, 9000 Gent, op één van de volgende zittingsdagen:

maandagzitting om 11.00 uur
dinsdagzitting om 11.00 uur
woensdagzitting om 14.00 uur
donderdagzitting om 11.00 uur
vrijdagzitting om 11.00 uur

Er wordt gebruik gemaakt van een ticketsysteem.
U kan een ticket nemen vanaf een half uur voor aanvang van de zitting tot 20 minuten na aanvang van de zitting.

OPGELET! Bij elke aanvraag tweedelijnsbijstand dient de verzoeker (naast de vereiste documenten van de gelijkgestelde categorieën - zie aanvraagformulier) steeds volgende documenten voor te leggen:

 1. attest samenstelling gezin?
 2. de recente attestering van het (de) exacte bedragen van het inkomen van alle meerderjarige samenwonenden (behalve tegenstrijdige partijen)?
 3. voor zelfstandigen: laatste aanslagbiljet + attestering boekhouder laatste kwartaal?
 4. CSR (indien van toepassing): het attest van de schuldbemiddelaar dient het exacte bedrag van het leefloon te vermelden dat op maandbasis wordt uitbetaald en tevens het exact bedrag van de maandelijkse kosten (huur, nutsvoorzieningen, ...) die door de schuldbemiddelaar bovenop dit leefloon rechtstreeks worden betaald.?
 5. Een correct ingevuld aanvraagformulier tweedelijnsbijstand (Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden)

Openingsuren secretariaat BJB (algemene inlichtingen):
maandag09.00 - 12.0014.00 - 16.00
dinsdag09.00 - 12.00GESLOTEN
woensdag09.00 - 12.0014.00 - 16.00
donderdag09.00 - 12.0014.00 - 16.00
vrijdag09.00 - 12.00GESLOTEN