• Contacteer ons

  Tel. 09 232 11 17 - Fax 09 232 57 84

Als advocaat of schuldbemiddelaar staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensten openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

1. Verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens

Organisatie: B.V. BVBA Advocatenkantoor Verté is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: BV BVBA Advocatenkantoor Verté
Brusselsesteenweg 313 te 9050 Gentbrugge (hoofdkantoor)
Dorpsstraat 19 te 9270 Laarne (bijkantoor)
KBO 0691.693.439
Tel. : 09/232.11.17
www.advocatenkantoorverte.be

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens kunt u steeds terecht bij het advocatenkantoor via brief op het bovenvermeld adres of via email : els.verte@advocatenkantoorverte.be

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Het advocatenkantoor verzamelt en verwerkt de door u meegedeelde gegevens met uw toestemming en in overeenstemming met de Europese en nationale wetgeving rond gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens ?

 • Identiteitsgegevens van u en alle meerderjarige gezinsleden : 
  voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, …
 • Samenstelling van uw gezin
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Financiële gegevens van u en uw familieleden

Bankrekeningnummer, inkomsten, gegevens over uw vermogen, …

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :

Advocatenkantoor Verté verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • gevoelige gegevens zoals : medische afbeeldingen, laboratoriumrapporten, biologische voorbeeldgegevens, brieven en schriftelijke rapporten van de artsen die u hebben behandeld, of gegevens met betrekking tot uw ras, seksuele geaardheid, vakbondsafhankelijkheid of religieuze, filosofische of andere overtuigingen, …

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens welke door de cliënt zelf of zijn aanverwanten zijn aangebracht en/of die bekomen werden in het kader van het gerechtelijk mandaat.
Het kantoor verwerkt ook persoonsgegevens die afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de bevolkingsdiensten, registratiekantoor, bank, enz.
De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Het advocatenkantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Uitvoering van een overeenkomst in het kader van de juridische dienstverlening en/of het gerechtelijk mandaat.

De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van de cliënten zelf, hun gezinsleden, alsook alle andere personen die betrokken zijn bij de opdracht. Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht als advocaat of schuldbemiddelaar niet naar behoren uitvoeren.

4. Ontvanger van de gegevens

Het advocatenkantoor geeft uw gegevens niet door aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de ons toevertrouwde opdracht en eventuele wettelijke verplichtingen.
Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren en electronisch dossier.

Het kantoor heeft de nodige fysieke en passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw gegevens.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Het advocatenkantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur van de verwerking van uw dossier. Als uw dossier eenmaal wordt afgesloten, worden uw gegevens minimaal vijf jaar bewaard, te rekenen vanaf het einde van de diensten van de advocaat. Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het advocatenkantoor. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar els.verte@advocatenkantoorverte.be. Het kantoor houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

7. Klacht

Het kantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevens-beschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02/274.48.00
Fax: 02/274.48.35
Email : contact@apd-gba.be
Website : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

BV BVBA Advocatenkantoor Verté behoudt zich het recht voor om eenzijdig deze privacyverklaring ten allen tijde te wijzigen, zij het steeds in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 1.9.2018.