• Contacteer ons

    Tel. 09 232 11 17 - Fax 09 232 57 84

22 juni 2019

 Het gerechtelijk verlof ligt wettelijk vast in de artikelen 334 -339 van het  Gerechtelijk Wetboek.

Art. 334. Het gerechtelijk jaar begint op 1 september en eindigt op 30 juni. Van 1 juli tot 31 augustus houden de hoven en rechtbanken vakantiezittingen.
  De zaken worden opgeroepen en de pleidooien gehoord, tot en met 30 juni, met dien verstande dat, zo nodig, de debatten kunnen voortgezet worden na de hervatting van de werkzaamheden van de hoven en rechtbanken.
  De behandeling en berechting van criminele, correctionele en politiezaken wordt noch vertraagd noch onderbroken.

De maanden juli en augustus zijn dan ook de enige echte verlofmaanden.

Art. 331Ger. W. bepaalt ook  dat een magistraat niet mag afwezig zijn wanneer de dienst eronder lijdt, en dat geen enkel magistraat langer dan drie dagen mag afwezig zijn, zonder een bijzondere vergunning, naargelang de rang van de magistraat, uitgaande van de minister van Justitie tot de voorzitter van de rechtbank. Voor afwezigheid van meer dan een maand is vergunning van de minister van Justitie vereist voor alle magistraten (art. 332 Ger. W.).

Maar naast dit zijn er dus geen wettelijke vakantiedagen buiten de gerechtelijke vakantie (en buiten de wettelijke vakantiedagen zoals Kerstmis ,  Nieuwjaar die in andere wetgeving is bepaald). Wanneer de rechtbanken dus vakantiedagen zouden toekennen buiten de gerechtelijke vakantie dan is dit niet wettelijk. 

In strafzaken wordt er zelfs geen onderbreking tijdens het gerechtelijk verlof voorzien.

Is het gerechtelijk verlof nog van deze tijd? Het gerechtelijk verlof is al vele malen punt van discussie geweest. 

In de ons omringende landen bestaat dit veelal niet, buiten soms een verminderde dienst.

N.a.v. eerdere pogingen om het gerechtelijk verlof af te schaffen, omdat sommigen menen dat dit de oorzaak is van de gerechtelijke achterstand, werd er o.a. als volgt gereageerd :

Guy DELVOIE, toen coördinerend Kamervoorzitter in het Hof van Beroep van Brussel : "Het voorstel om het gerechtelijk verlof af te schaffen is even absurd als een voorstel om de kusthoreca te verplichten zijn jaarlijkse vakantie te organiseren tijdens dezelfde maanden juli en augustus en even absurd als een voorstel om onderwijzers en leraren (en waarom niet, de leerlingen) hun jaarlijkse vakantie te laten spreiden over het hele jaar (De Standaard, 20.09.2000: "Weg met het gerechtelijk verlof")."

Stafhouder LINDEMANS (De Standaard op 12.04.2001)  : "Stunts lossen gerechtelijke achterstand niet op": "Die remedie (afschaffing gerechtelijke vakantie) zou erger kunnen zijn dan de kwaal. Want dan nemen rechters in een kamer met drie magistraten ieder apart vakantie in de loop van het jaar, en raakt zo'n rechtbank voortdurend verlamd."

Moet de gerechtelijke vakantie dan misschien de schoolvakanties volgen ?  De rechtbanken hebben geen uitstaans met de scholen, net zo min als de bedrijfswereld de schoolvakanties volgt.

De jongste jaren is de vakantieperiode bij het gerecht echter stilzwijgend uitgebreid tot de kerst- en paasvakantie, en ook tot de herfst- en krokusvakantie. Volgens sommigen is de vervrouwelijking van het beroep van magistraat een mogelijke verklaring.

De Orde van Advocaten stelde ook vast dat er geen duidelijkheid was bij de rechtbanken, geen uniformiteit , dat dit niet in kaart is gebracht en dat er op heden ook geen verband kon gelegd worden tussen de gerechtelijke vakantie en de gerechtelijke achterstand.

Een werklastmeting kan hierbij interessant zijn , niet alleen per rechtsbank, maar ook te bekijken per magistraat.

Maar een werklastmeting alleen is niet heiligmakend: efficiëntie op justitieel vlak speelt ook een rol : efficiênte organisatie, procedures, management, met aandacht voor de capaciteiten van éénieder.

In ieder geval is er hieromtrent naar de burgers toe een grote onduidelijkheid. Wat meer communicatie hierrond zou de gerechtelijke wereld niet misstaan. 

 

En wat met het kantoor ? Het kantoor blijft ter beschikking gedurende het ganse gerechtelijke verlof, muv van de week van 22-26/07 en 12-16/08 .