• Contacteer ons

    Tel. 09 232 11 17 - Fax 09 232 57 84

20 februari 2019

Art. 442bis Strafwetboek

Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van vijftig 1[euro]1 tot driehonderd 1[euro]1 of met een van die straffen alleen. 3[Ingeval de feiten bedoeld in het eerste lid worden gepleegd ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, duidelijk was of de dader bekend was, wordt de minimumstraf voorzien in het eerste lid verdubbeld.”

Art. 145 § 3 bis van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Met een geldboete van 50 EUR tot 300 EUR en met een gevangenisstraf van vijftien dagen 
tot twee jaar of met één van die straffen alleen worden gestraft de persoon, die een 
elektronische-communicatienetwerk of -dienst of andere elektronische 
communicatiemiddelen gebruikt om overlast te veroorzaken aan zijn correspondent of schade 
te berokkenen alsook de persoon die welk toestel dan ook opstelt dat bestemd is om de 
voorgaande inbreuk te begaan, alsook een poging om deze te begaan.”

Dit is geen klachtmisdrijf ! Dit betekent dat ook wanneer er geen klacht wordt ingediend, het Parket tot vervolging kan overgaan !