• Contacteer ons

    Tel. 09 232 11 17 - Fax 09 232 57 84

23 januari 2020

 

De samenstelling van het  hof van assisen :  3 beroepsmagistraten en een jury van 12 burgers, door het lot aangewezen.

Voor elk assisenproces is er een nieuwe samenstelling van de jury. 

 

Maar hoe geraakt u nu in een jury? 

Om de vier jaar wordt een lijst van kandidaat-juryleden opgemaakt.

Voorwaarden om op die lijst geraken : 

  • ingeschreven zijn in het kiezersregister
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • tussen 28 en 65 jaar oud zijn
  • kunnen lezen en schrijven
  • geen strafrechtelijke veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden of tot een werkstraf van meer dan 60 uur hebben opgelopen.

Personen die de taal van het proces niet spreken, worden uitgesloten. Ook onder meer politieke mandatarissen, magistraten en hoge ambtenaren kunnen geen jurylid zijn op een assisenproces.

 

Bent u opgeroepen als jurylid ?

Ten minste twee werkdagen voor het assisenproces worden uit de lijst van kandidaat-juryleden ten minste 60 personen opgeroepen voor de samenstelling van de jury. Heel wat dus, zij kunnen niet allemaal in de jury zetelen.

Kan je zelf een verzoek om vrijstelling  indienen ? Ja, je moet dit richten aan de voorzitter, die beslist.

De voorzitter laat het ene kandidaat-jurylid na het andere afroepen door de griffier.

Kandidaat-juryleden kunnen ook worden gewraakt, hiervoor moet geen reden worden gegeven.

Uit de niet-vrijgestelde kandidaat-juryleden wordt uiteindelijk de assisenjury geloot.

De juryleden krijgen wel  een informatiesessie.

 

Kan u weigeren ?

Zetelen in een jury is een burgerplicht.

De gezworene die niet aanwezig is bij het begin van het assisenproces of die zich terugtrekt zonder toelating van de voorzitter voordat zijn taak beëindigd is, kan worden gestraft met een geldboete van 50 tot 1000 euro (artikel 316bis Strafwetboek). Niet niks dus.

 

Wat doet die jury dan ?

De rol van de jury in een assisenproces is erg belangrijk: zij beslist of de beschuldigde zich al of niet schuldig heeft gemaakt aan de feiten die hem of haar ten laste worden gelegd.

De juryleden antwoorden op de vragen die de voorzitter van het hof hen stelt na de verhoren, de pleidooien en de vordering van de procureur-generaal. Zij kunnen op die vragen enkel antwoorden met 'ja' of 'neen'.

De beslissing van de jury moet bij meerderheid van stemmen genomen worden. 'Staking van stemmen' betekent dat er evenveel juryleden 'ja' als 'neen' hebben geantwoord. In dat geval oordeelt het hof in het voordeel van de beschuldigde en spreekt het hem of haar vrij.

Als de beschuldigde schuldig wordt bevonden, bepaalt de jury samen met de beroepsrechters de straf. Deze beslissing moet worden genomen bij volstrekte meerderheid.