Modelcontract  

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt

 

 

 

Tussen :

 

Mevrouw Els Verté , advocate met kantoor te 9050 Gentbrugge, Brusselsesteenweg 313, en met kantoor te 9270 Laarne, Dorpsstraat 19,

 

hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor)

 

en

 

………

 

hierna te noemen de cliënt(en)

 

 

 

Wordt het volgende overeengekomen :

 

 

1.       Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat

 

 

….

 

2.       Informatie

 

          De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

 

          De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

 

 

3.       Beroep op derden

 

3.1.    Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

 

3.2.    Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

 

3.3.    De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

 

 

4.       Kosten en ereloon

 

4.1.    De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.

 

4.2.    De kosten van de advocaat worden als volgt berekend : hiervoor wordt verwezen naar bijlage 1, zijnde een overzicht van de kantoorkosten. Deze bijlage wordt tevens door de cliënt ondertekend. Deze kosten zijn exclusief BTW.

 

4.3.    De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

 

4.4.    Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.

 

          Het ereloon wordt als volgt berekend:

 

……..

 

Het hierboven omschreven ereloon is exclusief BTW. Behalve indien en wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere) voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die  buiten het toepassingsgebied van de btw valt), zal het ereloon verhoogd worden met de btw tegen het toepasselijke tarief.

4.5.    De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. Voorschotten kunnen, in overeenstemming met randnummer 93 van de circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. nr. 0124.411) d.d. 20 november 2013, ten belope van 50% geacht worden te zien op kosten die buiten de maatstaf van heffing van de btw doorbelast mogen worden.

 

          In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. Alsdan zal een regularisatie plaatsvinden (in plus of in min) van de btw op de voorgeschoten kosten, conform het bepaalde in randnummer 93, lid 2, van de hierboven genoemde circulaire van 20 november 2013.

 

          Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de advocaat aan de cliënt vragen om een provisie te storten in de zin van onderdeel 10 van de administratieve beslissing E.T. 125.682/3 d.d. 18 april 2014 van de Btw-administratie. Mits aan de vier daarin opgesomde voorwaarden is voldaan, zal op dergelijke provisie geen btw aangerekend worden tot zo lang en in de mate dat de provisie niet aangewend wordt door de advocaat om er zijn staat van ereloon en kosten geheel of gedeeltelijk mee te voldoen.

 

4.6.    De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

 

4.7.    Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen vijftien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

 

4.8.      Factuurvoorwaarden :

Betwistingen met betrekking tot deze factuur dienen binnen de 15 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5%, zonder dat die intrest lager kan zijn dan 8% per jaar.

Indien binnen de 5 werkdagen geen gevolg gegeven wordt aan een aangetekende aanmaning tot betaling, zal naast de moratoire intrest, een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden, van 10% van alle openstaande factuurbedragen met een minimum van 50 EUR.

 

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en/of gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de cliënt.

 

Bij gebeurlijke geschillen is alleen de Rechtbanken van Gent bevoegd.

 

In alle gevallen waar de aansprakelijkheid van de advocaten wordt weerhouden voor een bepaald schadegeval, is deze in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaten verzekerd zijn.

 

4.9.  Het niet verschijnen op een gemaakte afspraak zonder tijdige verwittiging, zijnde minstens 24 uur op voorhand, behoudens geval van overmacht, brengt met zich mee dat een bijkomend bedrag zal worden aangerekend van 40 euro.

 

 

5.       Derdengelden

 

5.1.    De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

 

5.2.    De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Het feit dat de advocaat openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om  de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

 

5.3.    De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 

6.       Aansprakelijkheid

 

6.1.    De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van €                    1.250.000,00.                        (van toepassing sedert 01/01/2007) De advocaat informeert de cliënt dat

         voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

 

6.2.    De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

 

6.3.    Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, kan de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat hoogstens in hoofdsom, kosten en intrest samen maximaal een bedrag van €                   5000,00 zijn.

 

7.       Beëindiging van de overeenkomst

 

7.1     De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen  schadevergoeding vragen.

 

7.2     Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

 

7.3     De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 

8.       Toepasselijk recht en geschillen

 

          Het Belgisch recht is van toepassing.

 

          Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.

 

 

Aldus opgemaakt te  … op  …. in zoveel exemplaren als er partijen zijn met onderscheiden belang.

 

Elk van de partijen erkent een door alle partijen getekend exemplaar ontvangen te hebben.

 

 

 

 

De advocaat                                                                                                 De cliënt


 

 

Bijlage : kantoorkosten (update :zie steeds website www.advocatenkantoorverte.be)

 

KANTOORKOSTEN zijn de secretariaatskosten die voor een zaak kunnen worden aangerekend. Tenzij er andere afspraken mochten zijn gemaakt, rekenen we u deze forfaitair aan als volgt :

·  dossier : €50.00 op jaarbasis  (aanleg dossier, hierbij houden we rekening met het maken van informaticabestanden en diverse fiches en met het ordenen van alle gegevens, kleine aantallen kopies, korte telefoontjes .)

·  afsluiten van het dossier : €37.50

·  per getikt blad €11.82 (briefwisseling en gerechtelijke akten)    

·  per binnenlandse telefoon- of faxverbinding : €5    

·  per internationale telefoon- of faxverbinding : €10 (excl. toeslag voor lange verbindingen)  

·  fotokopies : per blad €0.25 (incl. de nodige tijd om deze te maken)

·  griffiebons : per stuk €1.25 (kostprijs voor het gebruik aangerekend door de financiële instelling)

·  aangetekende zendingen, taxipost e.d.m. : volgens de gewone tarieven van De Post

·  vervangingsdiensten aan kostprijs

·  tarief afhankelijk van de bestemming (vb. Gent : €10.00) of aan €0.5/km

 

 

KOSTEN AAN DERDEN zijn kosten die door het kantoor werden betaald ten behoeve van de zaak.
Voorbeelden hiervan zijn griffierechten, gerechtsdeurwaarderskosten en kosten voor afschriften, kadastrale uittreksels, hypothecaire getuigschriften, e.d.m.

 

 

 

 

 

 

             

 

    Dit model is bestemd voor het opstellen van een overeenkomst met een cliënt, i.e. een “consument” in de zin van het nieuwe Wetboek van Economisch Recht (WER), aldaar gedefinieerd als: “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.”, en specifiek voor de toepassing van Boek III WER, iedere “afnemer” gedefinieerd als “iedere natuurlijke persoon die onderdaan is van een lidstaat of die rechten heeft die hem door communautaire besluiten zijn verleend, of iedere rechtspersoon in de zin van artikel 54 van het VWEU die in een lidstaat is gevestigd en, al dan niet voor beroepsdoeleinden, van een dienst gebruik maakt of wil maken.”

    Om te voldoen aan de witwaswetgeving neemt de advocaat een kopie van de identiteitskaart van de cliënt.

   Partijen beschrijven zo nauwkeurig mogelijk en in een voor de cliënt begrijpelijke taald de  vraag van de cliënt en de taak van de advocaat. Het is van belang een onderscheid te maken tussen de verschillende mogelijke taken van de advocaat, zoals adviesverlening, bijstand bij bemiddeling of onderhandeling en bijstand in één of meer nader bepaalde procedures.

 

       De berekeningswijze van de kosten dient duidelijk, eenduidig en controleerbaar te zijn. De kosten van de advocaat zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de door cliënt gevraagde dienstverlening. De kosten kunnen forfaitair worden begroot, zoals door een bepaalde som per pagina typwerk of een bepaald percentage van het ereloon. Bepaalde specifieke kosten kunnen tegen kostprijs worden aangerekend, zoals verplaatsingskosten. Een combinatie van forfaitaire en specifieke kostenvergoedingen is mogelijk. 

 

    Partijen bepalen volledig vrij op welke wijze het ereloon zal worden berekend, waarbij zij zoveel als mogelijk rekening dienen te houden met alle omstandigheden van de zaak. Zij kunnen het ereloon evenwel niet uitsluitend laten afhangen van het bereikte resultaat. Het bereikte resultaat kan enkel in aanmerking worden genomen samen met andere vaste parameters, zoals de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de ervaring van de advocaat en het dringend karater van de opdracht. Partijen moeten de berekening van het ereloon zo transparant en eenduidig mogelijk vastleggen.

     de advocaat vermeldt zo nodig de risico’s en uitzonderingen die specifiek voor de zaak van belang zijn

    indien de cliënt wenst dat de advocaat een aanvullende verzekering afsluit, sluiten partijen hieromtrent een aanvullende overeenkomst af, of passen zij de artikelen 6.1 en 6.2 aan.