Collectieve Schuldenregeling  

De wetgever heeft op 05/07/1998 een wet aangenomen waarmee een hand kan worden geboden aan mensen met een overmatige schuldenlast.

Naast collectieve schuldenregeling zijn er mogelijks andere manieren om een uitweg te bekomen in uw situatie. We staan u hier graag in bij.

De Wet 05/07/1998

Opgelet: deze wet werd recent gewijzigd bij:

- Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastenvermindering binnen justitie

- Wet van 26 maart 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldregeling betreft

VOOR WIE

* Als uw schulden zich opstapelen en uw inkomsten niet langer voldoende zijn om deze schulden te betalen, dan kan een collectieve schuldenregeling een oplossing voor u zijn.
Deze schulden kunnen van allerlei aard zijn : huurachterstand, energierekeningen, telefoonrekeningen, ziekenhuisfacturen, leningen…
U mag evenwel niet uw kennelijk onvermogen hebben bewerkstelligd. U mag zich derhalve niet op een bedrieglijke wijze onvermogend hebben gemaakt.
* De wet is alleen toepasselijk op niet-handelaars (of u bent al zes maand geen handelaar meer). Voor handelaars is er immers de regeling van het gerechtelijk akkoord en faillissement. De wet is wel toepasselijk indien het faillissement sedert meer dan 6 maand is afgesloten.


DOEL VAN EEN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

De aanzuiveringsregeling strekt ertoe de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.

M.a.w., de schuldbemiddelaar dient beide kanten zo goed mogelijk te helpen: de schuldenaar laten herademen en de schuldeisers (die anders misschien niets zouden recupereren) zoveel mogelijk tegemoet te komen.


HOE HIERAAN BEGINNEN?

* Laat u, voor het opstellen en het indienen van het verzoekschrift, bijstaan door personen die met deze materie zijn vertrouwd, weze het een advocaat, een OCMW of een CAW.

U kan voor het opstellen van een verzoekschrift strekkende tot collectieve schuldenregeling, een pro deo advocaat bekomen.

Ons kantoor verleent hiertoe graag haar diensten, ook pro deo ! Maak een afspraak en breng meteen zoveel mogelijk nuttige documenten mee :

 • bevolkingsuittreksel + kopie identiteitskaart (alle identiteitsgegevens + telefoonnr.)
 • bewijzen in verband met het inkomen van de aanvrager(s)
  (ook van niet-verzoeker waarmee verzoeker samenwoont)
 • bewijzen in verband met de schulden
 • overzicht van de maandelijks uitgaven + eventueel stukken hiervan (huur, EGW,..)
 • inventaris van de roerende goederen (+ onroerende goederen)
 • rekeningnummer + saldo
 • alle gegevens in verband met mutualiteit en vakbond
 • eventueel bewijzen i.v.m. lopende procedures
 • een uitleg waardoor verzoeker in deze situatie is terechtgekomen
 • naam, geboortedatum en eventueel studies van de kinderen
 • eventueel bewijzen i.v.m. loonsbeslag of loonsafstand

 • DE PROCEDURE

  Er dient een verzoekschrift te worden neergelegd bij de Arbeidsrechtbank van uw woonplaats.
  Daarbij dienen een aantal stukken te worden gevoegd.

  Als de rechtbank u toelaat tot de procedure van collectieve schuldenregeling, wordt er meteen een schuldbemiddelaar aangesteld. Dit is de spilfiguur in uw regeling.

  Deze schuldbemiddelaar is een onafhankelijke en onpartijdige persoon, die enerzijds de financiële situatie van de schuldenaars probeert te herstellen en anderzijds de schulden zoveel mogelijk probeert te betalen.

  Deze schuldbemiddelaar zal, na het verzamelen van de nodige informatie, een ontwerp van minnelijke regeling rondsturen naar de schuldenaars en de schuldeisers, waarbij allen twee maanden tijd hebben om desgevallend een bezwaar in te dienen.

  Indien er geen bezwaren zijn, wordt de regeling door de Arbeidsrechtbank gehomologeerd.

  Indien er wel bezwaren zijn die door de schuldbemiddelaar niet kunnen worden opgelost, dan zal deze aan de Arbeidsrechtbank vragen om een gerechtelijke aanzuiveringsregeling op te leggen, nadat de schuldeisers, de schuldenaars en de schuldbemiddelaar hiertoe opgeroepen zijn op zitting.
  De maatregelen zoals opgelegd door de Arbeidsrechtbank kunnen velerlei zijn en veelal vijf jaar duren. Omdat een gerechtelijke aanzuiveringsregeling meestal minder gunstig is voor de schuldeisers, betekent dit dat ook de schuldenaars extra inspanningen moeten doen . Zodoende kan de Arbeidsrechtbank maatregelen opleggen, bijvoorbeeld op het vlak van tewerkstelling, woonst, vervoer e.d. meer.
  De schuldbemiddelaar dient jaarlijks een verslag op te maken, over te maken aan de schuldenaar, neer te leggen op de griffie, alwaar ze kan worden ingekeken door de schuldeisers.
  Samen met het jaarverslag legt de schuldbemiddelaar ook zijn jaarlijkse kostenstaat neer, die door de Arbeidsrechtbank wordt nagekeken en desgevallend goedgekeurd.

  DE HERROEPING

  Een collectieve schuldenregeling eist grote inspanningen.
  Uiteraard van de schuldenaars. Het is immers niet evident om gedurende jaren in het strakke keurslijf van een collectieve schuldenregeling door te brengen. Ook het feit dat de schuldenaars zelf de inkomsten (wat hun aard ook weze) niet meer mogen innen, kan ook heel wat frustratie met zich mee brengen.
  De schuldeisers moeten veelal ook inleveren, zelfs na het bekomen van een vonnis. En ook voor de rechtbank en de schuldbemiddelaar betekent een collectieve schuldenregeling veel werk en opvolging.

  Het spreekt dan ook voor zich dat hieraan voorwaarden zijn gekoppeld: Indien de schuldenaar de regels van het spel niet mee speelt, kan de collectieve schuldenregeling worden herroepen.
  Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de schuldenaar zelf inkomsten heeft geïnd, zonder dit te melden en desgevallend over te maken aan de schuldbemiddelaar. Of door te weigeren aan het werk te gaan, ook al zijn er mogelijkheden voor de schuldenaar. Of door nieuwe schulden te maken, bijvoorbeeld door een auto aan te kopen, hoewel hiervoor geen machtiging is verleend door de rechtbank en schuldbemiddelaar.
  In geval van herroeping herwinnen de schuldeisers individueel het recht hun vordering uit te oefenen op de goederen van de schuldenaar voor de inning van het niet betaalde deel van hun schuldvorderingen.
  Gedurende de ganse procedure van collectieve schuldenregeling wordt er van de schuldenaars dus volledige goede trouw en transparantie in hun vermogen en inkomsten verwacht.

  DE KOSTEN

  Om het verzoekschrift neer te leggen bij de rechtbank worden er door de griffie geen kosten (het zogenaamde rolrecht) aangerekend.

  De vraag die zich dan nog stelt is wie de schuldbemiddelaar betaalt voor zijn of haar werk.
  In principe is dit de schuldenaar zelf.
  Indien het inkomen van de schuldenaar onvoldoende is om de schuldbemiddelaar te betalen, zal de Arbeidsrechtbank de kostenstaat van de schuldbemiddelaar ten laste leggen van het Fonds tre Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast, welk deel uitmaakt van de Federale Overheidsdienst Economie.

  Wat de schuldenaar mag aanrekenen is vastgelegd in het K.B. van 18 12 1998